322 o. z.

 Vladmír Zrník - founder, projects

 Luka Brase - founder, projects, PR/media

 Peter Gáll - photography, audio

 

download logo

 

phone: +421 905 780 449

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DIČ: 2023068311

IČO: 42213169

 

322 o.z.

Cieľom Združenia je: zachovanie kultúrnych hodnôt sprístupňovaním, rozširovaním, vystavovaním a prezentáciou krásna zachyteného vo zvukovej, obrazovej resp. akejkoľvek inej, ľudskými zmyslami vnímateľnej, podobe od čo najväčšieho množstva autorov ako aj približovaním ich samých a ich diel ľuďom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie akoukoľvek formou a bezplatným organizovaním, prípravou a uskutočňovaním školení, prednášok a kurzov so zameraním sa najmä na činnosti spojené s umeleckou tvorbou, jej spracovaním a prezentáciou v elektronickej podobe.

 

322 o.z.
The purpose of the association is to preserve cultural values by propagation, exhibition, presentation and making accessible beauty captured in audio format, pictorial or any other form that is perceivable by human senses, from as many authors as possible, as well as to bring the authors themselves and their works closer to the public - without regard to sex, race, skin colour, language, belief and religion, political or other thingking, national or social origin, nationality or ethnicity, property, descent or other status - by organizing, preparing and conducting free trainings, lectures, courses focusing mainly on activities connected with creation of artistic works, their processing and presentation in electronic form.